EU:s politik på området

I Europa finns det många gamla och övergivna dammar som inte längre används. De gör att vattnet inte kan flöda fritt, vilket får allvarliga konsekvenser för den biologiska mångfalden i våra vattendrag. I dag flödar de flesta europeiska vattendragen inte längre fritt, och vandrande sötvattenfiskar som ål, stör och lax håller på att utrotas eftersom de inte kan ta sig till sina fortplantningsområden. På de senaste 50 åren har vi förlorat 93 % av alla vandrande fiskar, vilket är den största förlustfrekvensen i världen. (Källa: World Fish Migration Foundation, The Living Planet Index (LPI) for Migratory Freshwater Fish, 2020). 

Den 22 juni 2022 lade EU-kommissionen fram ett förslag om en ny förordning om restaurering av natur. Den innehåller nya skyldigheter för EU-länderna att avlägsna onödiga barriärer som hindrar flödet i våra vattendrag och att återställa svämplan, med det saknas tidsbundna mål. 

Vi uppmanar Europaparlamentet och rådet att förstärka den föreslagna förordningen om restaurering av natur: 

  • Inför ett krav på att EU-länderna ska återställa 15 % av vattendragens längd (sammanlagt 178 000 km i EU) så att de åter blir fritt flödande senast 2030. Detta ska göras genom att avlägsna hinder och återställa de påverkade svämplanen. 

  • Se till att EU-institutionerna ökar det ekonomiska stödet till restaurering av fritt flödande sträckor av vattendrag.

Läs mer om Living Rivers Europe-koalitionens politiska krav.